Get Adobe Flash player

Апарат районної державної адміністрації

т. 4-32-03 пл. Ринок, 1

1. Відділ управління персоналом - Борячок Ольга Єгорівна, тел.2-63-68

1. Основними завданнями відділу управління персоналом є:
1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;
2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;
4) добір персоналу райдержадміністрації;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;
8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
2. Відділ управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;
5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
11) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;
12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:
організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
опрацьовує штатний розпис апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;
спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;
14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;
15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;
20) обчислює стаж роботи та державної служби;
21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підпорядковані організації);
22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації;
27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
28) формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;
30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу райдержадміністрації;
33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу райдержадміністрації;
34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
35) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу управління персоналом;
37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації;
38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
39) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації;
40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
42) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


2. Відділ правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції - Повшак Марія Петрівна т. 4-32-01
Основні завдання відділу: організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства


3. Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян - Матвійчук Наталія Анатоліївна, т. 4-31-73
Основні завдання відділу: здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.
Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні термінів зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.


4. Відділ організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи, з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю - Тимчишин Вадим Степанович , т. 4-22-20

Основні завдання відділу:
- здійснення оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
- забезпечення готовності пунктів управління районної державної адміністрації;
- створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;
- здійснення планування, організації та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи відповідної евакуаційної комісії в районі;
- організація військового обліку і підготовка громадян України до військової служби, допризовна підготовка молоді, підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання;
- забезпечення призову громадян на військову службу, навчальні та спеціальні збори і під час мобілізації, реалізація права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій чи під час участі в міжнародних миротворчих місіях;
- організація, планування та здійснення заходів спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;
- переведення місцевих органів влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи особливого періоду, а також сталого їх функціонування;
- забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
- надання організаційно – методичної, інформаційної та іншої допомоги відповідним підрозділам (працівникам) райдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- за дорученням голови райдержадміністрації розгляд звернень громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
- складання планів роботи райдержадміністрації, забезпечення підготовки організаційних рішень та реалізація державної політики з питань державної служби

 

5. Відділ фінансово-господарського забезпечення - Сидорчук Леся Петрівна, т. 4-32-79

Основні завдання відділу: організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

 

6. Відділ ведення Державного реєстру виборців - Онищук Мар'ян Назарович, 4-31-81.

Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях. 

 


 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

7. Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі - Ковальська Наталія Вікторівна, т. 4-31-65; пл. Ринок, 1
Основні завдання управління: реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення.

 

8. Відділ розвитку інфраструктури і житлово-комунального господарства - Коваленко Михайло Васильович, т. 2-72-66; пл. Ринок, 1
Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв'язку, в галузі житлово-комунального господарства та у сфері поводження з твердими побутовими відходами; розроблення пропозицій щодо цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, енергозбереження та реформування житлово-комунального господарства; розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв'язку, запровадження ринкових механізмів в житлово-комунальній сфері; координація роботи із забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами відповідно до норм та стандартів.

 

9. Відділ містобудування та архітектури  - Шкробот Оксана Іванівна, т. 4-20-08; пл. Ринок, 1
Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

 

10. Сектор молоді та спорту - Гудима Наталія Олексіївна, т. 4-30-58; вул.Щурата,1
Розробка та організація виконання програм економічного і соціального розвитку району з питань молоді, фізкультури та спорту, координація роботи з питань молодіжної політики, спорту та кооперування коштів місцевих бюджетів, а також громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій, за їх згодою, на здійснення молодіжних і фізкультурно-спортивних програм. Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району. Організація відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

 

11. Служба у справах дітей - Богатирьова Наталія Романівна, т. 2-55-02; вул. Юридика, 2
Основні завдання відділу: реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

 

12. Управління агропромислового розвитку - Щирба Михайло Петрович, т. 4-32-95; пл.Ринок, 1
Основні завдання управління: організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

13. Фінансове управління - Мартиш Тетяна Андріївна, т. 4-21-43; пл. Ринок, 1
Основні завдання управління: підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

 

14. Відділ освіти - Сторожук Микола Михайлович, т. 2-80-13; вул. Стуса, 22
Основні завдання відділу: реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів тощо.

15. Відділ культури, національностей, релігій та туризму - Радзівіл Марія Ярославівна, т. 4-21-93; вул. Коцюбинського, 7
Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до "Основ законодавства України в галузі культури", управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов'язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

 

16. Управління праці та соціального захисту населення- Гащак Ігор Ігорович т. 4-31-72; вул. Щурата,1
Основні завдання відділу: забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

17. Архівний відділ - Тимчук Галина Григорівна, т. 4-32-04; вул. Замкова, 1
Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

 

18. Відділ з питань організації діальності Центру надання адміністративних послуг - Чорній Ельвіра Богданівна, тел. 2-64-66

Основні завдання відділу: забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання до органів влади щодо отримання адміністративних послуг, скорочення терміну їх розгляду створення передумов для попередження корупції; запровадження сучасних форм надання послуг, що сприятиме підвищенню рівня якості життя мешканців міста та району.

 

19. Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних та фізичних осіб.