Get Adobe Flash player

"Дозвільний центр" (далі "ДЦ") - це спосіб організації та координації діяльності дозвільних органів, в основі якого лежить принцип здійснення всіх чи більшої частини етапів процедур дозвільного характеру без участі, або за мінімальної участі суб'єктів господарської діяльності.
Дозвільний центр у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.
Основний перелік законів дозвільного законодавства:
- Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
- Закон України від 07.04.2011 № 3204-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
- Закон України від 21.04.2011 № 3261- ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права»;
- Закон України від 03.11.2011 № 3993-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо розширення мережі дозвільних центрів»;
- Закон України від 08.09.2011 № 3720-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
- Закон України вiд 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
Основними завданнями дозвільного центру є:
виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо правових та організаційних засад функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
видача документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності суб’єктам господарювання із забезпеченням взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання;
Вирішення поточних завдань функціонування "ДЦ" покладається на адміністратора, який призначається розпорядженням голови райдержадміністрації.
Відповідно до покладених завдань, державний адміністратор :

- надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:
- переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документу дозвільного характеру або необмеженість строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документу дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.
- видає зразки та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до робочої групи щодо отримання документа дозвільного характеру;
- приймає від суб’єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру; заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора; реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором в журналі, який ведеться за зразком встановленим уповноваженим органом;
- формує дозвільну справу після надходження заяви та документів, що додаються до неї, веде та забезпечує її зберігання;
- передає у день реєстрації заяви або наступного дня для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора;
- у разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації)про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру) у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію;
- у разі, якщо дозвільна процедура розбивається на кілька етапів, забезпечує проходження окремих етапів дозвільної процедури; якщо між етапами дозвільної процедури не вимагається участь суб’єкта господарювання, то без його участі, але за його бажанням може забезпечувати проходження кількох послідовних етапів дозвільної процедури;
- контролює проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
ГРАФІК РОБОТИ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Дозвільний центр працює щоденно з 9.00 до 18.15 (в п'ятницю з 9.00 до 17.00),
крім вихідних та святкових днів. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Прийом заяв, попереднє консультування та інформування,обробка документації, передача її дозвільним установам (органам) веде державний адміністратор
ЧОРНІЙ ЕЛЬВІРА БОГДАНІВНА
Засідання комісії представників дозвільних установ
у Дозвільному центрі проводиться: щовівторка з 9.00 до 13.00.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ,
ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР БРОДІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

І. Бродівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області
Уповноважений представник на участь у роботі Дозвільного центру –
Хміляр Уляна Богданівна
1. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
2. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.
ІІ. Управління ветеринарної медицини у Бродівському районі
Уповноважений представник на участь у роботі Дозвільного центру –
Мартинишин Ігор Михайлович
1. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
2. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
3.Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Згідно Закону України вiд 07.04.2011 № 3204-VI Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" до заяви на одержання документа дозвільного характеру витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців НЕ ПОТРІБЕН

Підстави для анулювання документа дозвільного характеру:
- звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання документів дозвільного характеру

Підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру:
- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру:
- зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

Підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру:
- втрата документа дозвільного характеру;
- пошкодження документа дозвільного характеру.
Зупинення розгляду документів,
поданих для отримання документа дозвільного характеру, можливе за бажанням суб'єкта господарювання шляхом письмового повідомлення про це дозвільного органу або державного адміністратора. У разі якщо на день подання повідомлення було проведено експертизу, обстеження або інші наукові та технічні оцінки, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, суб'єкт господарювання відшкодовує відповідні витрати, пов'язані з їх проведенням.
У разі розгляду судом справи щодо об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, розгляд документів, поданих для його отримання, зупиняється до винесення судом відповідного рішення.
Дозвільні органи поновлюють розгляд документів після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Перебіг строку розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, зупиняється з дня зупинення розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду документів продовжується.
Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, повідомляється заявник і державний адміністратор.

Бродівське міжрайонне управління Головного управління держсанепідслужби у Львівській області
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення
Необхідний перелік документів для отримання ДДХ:
1. Заява встановленого взірця на ім’я начальника відокремленого структурного підрозділу Головного управління Держсанепідслужби у Львівській обл. та на ім’я голови Державної санітарно- епідеміологічної служби України (однакові за змістом).
2.Копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців.
3.Копія акта обстежень (інспектування) об’єкта отримання ДДХ, складеного спеціалістами Держсанепідслужби у Львівській області для потреб державної санітарно- епідеміологічної експертизи з метою отримання заявником ДДХ.
4.Копія звіта (ів) про результати робіт для потреб державної санітарно- епідеміологічної експертизи або протоколів інструментальних замірів і (або) лабораторних досліджень ( в залежності від виду господарської діяльності), проведених для потреб державної санітарно- епідеміологічної експертизи з метою отримання заявником ДДХ, виконаних установами, організаціями, лабораторіями, що можуть залучатися до проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи згідно переліку, встановленого головним державним санітарним лікарем України
Платність – платно
Розмір плати – 200грн.
Код платежу 22012500
Номер рахунку 31110028721006
Отримувач – УК у Личаківськоиу районі, м.Львова,
Код ЄДРПОУ 38007620
МФО банку 825014


Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Необхідний перелік документів для отримання ДДХ:
1.Заява встановленого взірця на ім’я начальника відокремленого структурного підрозділа Головного управління
Держсанепідслужби у Львівській області.

2. Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (зареєстрована
декларація або сертифікат згідно з вимогами постанови КМУ від 13.04.11р. №461 або акта державної приймальної
комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта чи акта технічної комісії).
3. Перелік харчових продуктів , що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника.
4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими ( атестованими) лабораторіями.
Платність – платно
Розмір плати – 200грн.
Код платежу 22012500
Номер рахунку 31110028721006
Отримувач – УК у Личаківськоиу районі, м.Львова,
Код ЄДРПОУ 38007620
МФО банку 825014


Управління ветеринарної медицини у Бродівському районі

Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків Управління ветеринарної медицини в Бродівському районі.
Необхідний перелік документів для отримання ДДХ:
1.Заява.
2.Копія сертифіката відповідальності або свідоцтва про відповідальність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва (реконструкцією) об’єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку.
3. Перелік харчових продуктів , що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника
4. Протоколи дослідження харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.
Платність – платна
Розмір плати – 200грн
р\р 31117028729001
ЗКПО 38008294
МФО 825014
Одержувач ГУ ДКСУ у Львівській областіі

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів:

1. Заява.

2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання; перелік товарів, що виготовляються або реалізуються за підписом заявника.

3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

Платність – безоплатно.

Отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

1. Заява.

2. Довідка про готовність до проведення заходу.

Платність – безоплатно.

 

Заяву для отримання документів дозвільного характеру можна завантажити ТУТ