Get Adobe Flash playerУКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31 січня 2018                                                Броди № 60

Про затвердження Положення
про Центр надання адміністративних
послуг Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області


Відповідно до статей 6 та 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України від 9 листопада 2017 року №2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. №118, у зв’язку зі зміною істотних умов праці голови, першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» та на виконання розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №13-к:
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 25 липня 2016 року №279.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови районної державної адміністрації                   В.М.Адамець


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 31 січня 2018 року
№ 60 


Положення
про Центр надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області

1. Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області (далі - Центр) є постійно діючим робочим органом Бродівської райдержадміністрації.

2. Центр створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Бродівському районі.

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим положенням.

5. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови Бродівської райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Бродівської районної державної адміністрації.
8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Центру, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Бродівської райдержадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Бродівської райдержадміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;
9) прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру.

13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати керівника Центру та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру в структурі Бродівської районної державної адміністрації утворено відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

15. Центр надання адміністративних послуг очолює керівник Центру, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.
Керівник призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Бродівської районної державної адміністрації відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».
Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить:
Понеділок – з 900 до 1600;
Вівторок – з 900 до 2000;
Середа – з 900 до 1600;
Четвер – з 900 до 1600;
П’ятниця – з 900 до 1600;
Без перерви на обід, вихідні дні – субота, неділя.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 cічня 2018                                                                                       Броди № 18


Про затвердження Положення
про відділ з питань організації діяльності
Центру надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації
Львівської області

Відповідно до статей 6,41 пункту 4-1 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.5 статті12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України від 9 листопада 2017 року №2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрі України від 26 вересня 2012 р. № 887, у зв’язку зі зміною істотних умов праці голови, першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» та на виконання розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №13-к:

1.Затвердити Положення про відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 22 серпня 2016 року №327 «Про затвердження Положення про відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови райдержадміністрації                      В.Адамець


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 24 січня 2018 р. № 18

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань організації діяльності
Центру надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області

1. Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області (далі відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. З питань забезпечення реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району відділ підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань проходження державної служби - керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району.

5.Відділ виконує такі завдання:
 організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг, розпоряджень та доручень голови Львівської облдержадміністрації та голови Бродівської райдержадміністрації;
 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав фізичних та юридичних осіб на звернення з метою отримання адміністративних послуг;
 надає адміністративні послуги;
 здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу райдержадміністрації;
 проводить аналіз кількості звернень до центру надання адміністративних послуг, виданих документів, в тому числі дозвільного характеру, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг відповідно до законодавства України, узагальнює статистичні дані діяльності Центру та вживає заходів до усунення можливих недоліків;
 в межах повноважень забезпечує удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом впорядкування процесів та процедур;
 вносить пропозиції керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;
 забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації;
 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
 бере участь у підготовці проектів угод, меморандумів у межах своїх повноважень;
 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 забезпечує захист персональних даних;
 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг та функціонування Центру;
 здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань
 залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері надання адміністративних послуг;
 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;
 вносити, в установленому законодавством порядку, структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, установам та організаціям незалежно від форми власності і підпорядкування пропозиції щодо покращення якості надання ними адміністративних послуг.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
На посаду начальника відділу з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвідом роботи на посаді державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
У випадку відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу згідно з посадовою інструкцією.
Начальник відділу за посадою є керівником Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації Львівської області.

9. Начальник відділу:

 здійснює керівництво відділом, організовує його діяльність, несе персональну відповідальність за результати його діяльності;
 подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;
 затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
 планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
 звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань;
 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
 подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;
 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;
 подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:
 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності,
 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 координує діяльність працівників відділу, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
 забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 скликає у встановленому порядку наради з питань що належать до компетенції відділу;
 здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

12.Відділ не є юридичною особою публічного права.  


Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 6 січня 2017 року № 12 "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області"  можна завантажити ТУТ


ПРОЕКТ 

                                                                                           Програми 
фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації на 2017 рік

можна завантажити ТУТ 


                                                                                                      Додаток до проекту 

 Програми фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації  на 2017рік  можна завантажити ТУТ

 


 Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 17 листопада 2016 року № 543 "Про внесення змін у розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22 серпня 2015 року №326" можна завантажити ТУТ


Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22 cерпня 2016 № 327 "Про затвердження Положення про відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" можна завантажити ТУТ

 


Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22 серпня 2016 року №326 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" можна завантажити ТУТ


Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 22.08.2016 року №325 "Про визнання ропорядження голови райдержадміністрації від 27.08.2014 року №395 таким, що втратило чинність" можна завантажити ТУТ


 

Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації №279 від 25 липня 2016 "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" можна завантажити ТУТ

 

 


 

Розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про втрату чинності пункту 2 розпорядження від 10.10.2013р. №427" від 25.07.2016 №278 можна завантажити ТУТ

 


 


З метою підвищення якості надання адміністративних послуг, покращення поінформованості та обізнаності жителів області щодо можливостей отримання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, Львівська ОДА підготувала довідник "Питання ло влади, який можна завантажити  ТУТ

 

 


Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, а також нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії

 


- Закон України «Про адміністративні послуги»,
-Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
-Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».
- Розпорядження голови Бродівської РДА від 10.10.2013 №427 «Про
утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної
державної адміністрації Львівської області»;
- Розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 10.10.2013
№428 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної
державної адміністрації Львівської області»;
- Розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 01.11.13 №473 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області»;
- Розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 18.10.13 №439
«Про затвердження інформаційних та технологічних карток
адміністративних послуг, що надаються Бродівською райдержадміністрацією».

 

111 1

111 2


Розпорядження "Про перейменування відділу надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" від 09.09.2014 №413 можна завантажити ТУТ


Розпорядження "Про затвердження Положення про відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" від 11.09.2014р. №419 можна завантажити ТУТ


Розпорядження «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» від 27.08.2014р. №395 можна завантажити ТУТ

 

 


 

До уваги суб’єктів господарювання та громадян Бродівського району!

На виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 04.07.2013 №80/0/6-13 та з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов підчас отримання адміністративних послуг Бродівською райдержадміністрацією розроблено проект розпорядження голови районної держадміністрації «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області», що передбачає утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації та затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг.

Розпорядження «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» від 10.10.2013р. №427 можна завантажити ТУТ


На виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 04.07.2013 №80/0/6-13 Бродівська районна державна адміністрація відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області». Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської.

Розпорядження «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» від 01.11.2013р. №473 можна завантажити ТУТ


Відповідно до статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та враховуючи розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 10.10.2013 №228 та з метою інформування суб’єкта звернення про порядок отримання адміністративної послуги затверджено інформаційні та технрологічні картки суб'єктом надання яких є Бродівська райдержадміністрація

 Розпорядження "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Бродівською райдержадміністрацією" від 18.10.2013р. №439 можна завантажити ТУТ


На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,  Бродівська районна державна адміністрація відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області». Проект розпорядження розроблено з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг та затвердження  переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр надання адміністративних послуг Бродівської РДА з врахуванням адміністративних послуг територіальних підрозділів Центральних органів виконавчої влади.

Проект розпорядження "Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області" можна завантажити ТУТАналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» завантажити ТУТ